فیلم مستند آخرین روز دایناسور ها - Last Day of the Dinosaurs
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

 

 

 

دایناسورها برای میلیون ها سال حاکم مطلق کره زمین بودند.

آنها آنقدر قوی، درنده خو، و تکامل یافته بودند که در محیط زندگی آنها امکان بقا برای هیچ حیوان دیگری وجود نداشت.

به همین دلیل در طول میلیون ها سال زندگی دایناسور ها، گونه های دیگر جانوران نتوانستند تکامل پیدا کنند.

اما بعد از انقراض دایناسور ها، سایر گونه های جانوری توانستند تکامل پیدا کنند و در سراسر جهان پراکنده شوند.